Všeobecné smluvní podmínky

pro obchodní spolupráci

MEDI BEAUTY s.r.o., se sídlem Nerudova 427/68, 796 001 Prostějov,  IČ: 276 63 965, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 212340 (dále jen „Společnost“), vydává tyto všeobecné smluvní podmínky pro obchodní spolupráci v distribučním programu (dále jen „Smlouva“), mezi Společností a registrovaným obchodním partnerem (dále jen „Zprostředkovatel“)

I.

Předmět plnění smlouvy

1.1. Smluvní strany deklarují, že smyslem a účelem jejich obchodní spolupráce v rámci právního vztahu založeného mezi nimi na základě této Smlouvy je navázání dlouhodobého obchodního vztahu a obchodní spolupráce v oblasti prodeje zboží. Předmětem plnění této smlouvy je závazek Zprostředkovatele vyvíjet činnost směřující k tomu, aby pro Společnost v budoucnu uzavřel blíže neurčený počet kontraktů na dodání zboží tvořících předmět výroby nebo obchodování Společnosti a registroval nové Zprostředkovatele.
1.2. Společnost se zavazuje zaplatit Zprostředkovateli za činnost uvedenou v odst. 1.1. tohoto článku odměnu sjednanou v čl. IV. této smlouvy.
1.3. Zprostředkovatel bere na vědomí, že podpisem této smlouvy se nestává zaměstnancem ani zástupcem společnosti MEDI BEAUTY s.r.o. a není oprávněn jednat a činit jakékoli právní úkony jménem Společnosti.
1.4. Smlouva o spolupráci je mezi Společností a Zprostředkovatelem uzavřena v okamžiku, kdy v rámci elektronického registračního systému potvrdí Zprostředkovatel svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami, přičemž obsah Smlouvy je vymezen těmito obchodními podmínkami.
1.5. Každá jednotlivá osoba (fyzická či právnická) je oprávněna provést pouze jednu registraci s tím, že případné duplicitní registrace budou Společností zrušeny, když za neplatnou registraci od samotného počátku se považuje každá další registrace téže osoby provedená po její první registraci. Zprostředkovatel je povinen odběr, distribuci a prodej výrobků vykonávat pod svým jménem, na své náklady a vlastní odpovědnost v souladu s platnými právními předpisy ČR.
1.6.Společnost si vyhrazuje právo na schválení každé jednotlivé registrace a bez udání důvodu registraci Zprostředkovateli zamítnout. Zprostředkovatel bude o zamítnutí registrace informován prostřednictvím elektronické pošty do 7 dnů od provedení registrace.

II.

Prohlášení Zprostředkovatele

2.1.Zprostředkovatel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy, není činný v oblasti uzavírání obchodů s produkty shodnými s produkty zastoupeného, má příslušná, platná a účinná oprávnění k podnikatelské činnosti, pokud je zákon vyžaduje a nejsou mu známy jiné skutečnosti, které by bránily jeho činnosti dle této smlouvy.

III.

Práva a povinnosti smluvních stran

3.1. Společnost je povinna poskytovat Zprostředkovateli dle jeho dispozic potřebné informace a podklady, které bude vyžadovat zprostředkování příslušných kontraktů, především jakékoliv změny cen obchodovaných komodit, prodejních podmínek nebo platebních termínů.
3.2. Zprostředkovatel je povinen využívat pro registraci nových kontraktů a monitoring své činnosti online systém: „Referrer“ na webu: http://deadseaclay.cz.
3.3. Zprostředkovatel je povinen chránit zájmy Společnosti v souvislosti se zprostředkováním kontraktů. Zprostředkovatel se zavazuje plnit předmět této Smlouvy řádně a s vynaložením odborné péče, v dobré víře dbát zájmů Společnosti a jednat v souladu s pokyny, od kterých se může odchýlit pouze jeli to v zájmu Společnosti nevyhnutelné a nemůže-li včas dosáhnout jeho souhlasu. Po celou dobu trvání této Smlouvy bude Zprostředkovatel dbát na to, aby svým jednáním nepoškodil dobré jméno Společnosti. Zprostředkovatel se zavazuje nezneužívat distribuční sítě Společnosti k prodeji konkurenčních výrobků stejného charakteru, ani k jiným účelům, dodržovat obchodní tajemství a neposkytovat informace, jež by mohly zvýhodňovat jiné subjekty či jinak poškozovat zájmy Společnosti.
3.4. Zprostředkovatel není oprávněn zboží prodávat prostřednictvím neautorizovaných e-shopů a zveřejňovat ceny na webových portálech.
3.5. Zprostředkovatel se zavazuje dodžovat cenovou politiku koncipovanou společností.
3.6. Zprostředkovatel bere na vědomí, že s ohledem na platný zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů není oprávněn zpřístupňovat jakékoliv osobní údaje o ostatních Zprostředkovatelích, klientech či o Společnosti, s nimiž přijde při plnění závazků dle této smlouvy do styku.
3.7. Zprostředkovatel je oprávněn použít k zařízení záležitostí i jiných osob a subjektů, avšak odpovídá za jejich činnost ve stejném rozsahu, jako by ji vykonával on sám. Bez udělení písemné plné moci není Zprostředkovatel oprávněn jménem Společnosti uzavírat žádné dohody, smlouvy nebo činit jiné právní úkony, které by Společnost zavazovaly.

IV.

Odměna a úhrada nákladů

4.1. Zprostředkovateli vzniká nárok na odměnu za činnost uvedenou v čl. 1.1. této smlouvy v případě uzavření každého kontraktu mezi Společností a třetí osobou za podmínky splnění takto sjednaného závazku třetí osobou.
4.2. Odměna zprostředkovatele za činnost uvedenou v čl. 1.1 této smlouvy se sjednává ve výši: Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré zásady a principy odměňování Zprostředkovatele za činnosti uvedené v čl. 1.1. této smlouvy či jiného dokumentu zakládajícího právní vztah mezi Společností a třetím subjektem s nárokem na finanční odměnu od Společnosti, se budou řídit jedinou, pro všechny smluvní strany závaznou, úpravou obsaženou v programu Finance na webu: http://deadseaclay.cz, který má, s ohledem na tuto dohodu a výslovnou vůli stran povahu obchodních podmínek a tvoří tak nedílnou součást těchto všeobecných smluvních podmínek.
4.3. Společnost se zavazuje vyplatit Zprostředkovateli odměnu v příslušné výši na jeho účet ve výplatním termínu dle programu Finance, a zárveň s ohledem na obdržení plateb za dodání zboží podle počtu zprostředkovaných Kontraktů dle čl.. 1.1. a na základě odeslané elektronické žádosti Zprostředkovatelem v online systému na webu: http://deadseaclay.cz.
4.3. Fakturace probíhá na základě této smlouvy a Zprostředkovatel je povinen částku zdanit dle platných zákonů.
4.4. Objednávky, které proběhnou prostřednictvím odlišného webového rozhraní, či jinou formou nebudou akceptovány provizním systémem a nelze uplatnit takto nárok na provize.
4.5. Minimální výše provize k výplatě je 500 Kč a to i v případě, že dojde k ukončení spolupráce ze strany Zprostředkovatele.

V.

Trvání a zánik závazků ze smlouvy

5.1.Smluvní strany si sjednávají pro rozvázání této dohody jako podmínku povinnost Zprostředkovatele nevykazování obchodní aktivity. V případě, že Zprostředkovatel bude více jak šest po sobě jdoucích kalendářních měsíců obchodně nečinný, čímž se rozumí, že po tuto dobu neuskutečnil nový kontrakt s registrací obchodního partnera spojenou s objednávkou, a svoji činnost neobnoví ani poté, co bude Společností elektronicky vyzván k obnovení činnosti, zaniká právní vztah založený smlouvou mezi Společností a Zprostředkovatelem ke dni, který Společnost určila v elektronické výzvě jako den rozhodující pro obnovení obchodní činnosti, přičemž lhůta k obnovení obchodní činnosti musí činit minimálně 30 dnů.

VI.

Závěrečná ujednání

6.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tyto všeobecné smluvní podmínky jakož i jejich dílčí části označené v jejich textu jako součást Smlouvy se okamžikem registrace stávají nedílnou součástí obchodního vztahu uzavřeného mezi nimi. Smluvní strany shodně prohlašují, že si text Smlouvy pozorně přečetly, všemu porozuměly a nežádají žádná doplňující vysvětlení či úpravy. Společnost si vyhrazuje právo měnit Všeobecné smluvní podmínky i jednotlivé jejich části s tím, že nové všeobecné smluvní podmínky pak nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na webových stránkách Společnosti v příslušné sekci.
6.2. Závazky ustanovené touto Smlouvou a z této Smlouvy vyplývající se řídí českým právním řádem.
6.3. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem odeslání registrace.
6.4. Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují řešit v souladu s Občanským zákoníkem.